Algemene voorwaarden Stichting Nijmeegs Muziekfestival inzake de projecten:

Nijmegen Klinkt, een jaarlijks tweedaags festival.

Nijmegen Klinkt @ Stevenskerk, iedere vierde zaterdag van de maand.

Losse projecten in samenwerking met derden.

Algemeen

De projecten van de stichting beogen het mogelijk maken van uitvoeringen door (semi)amateurgezelschappen.

Voor de organisatie en uitvoering van de projecten ontvangt de stichting subsidie, schenkingen en vrijwillige bijdragen.

De stichting handelt zonder winstoogmerk.

Contracten

Met de gezelschappen worden afzonderlijke afspraken gemaakt zonder winstoogmerk.

De stichting zorgt voor de organisatie.

De organisatie behelst de totaalopzet, programmering, een website en PR en Marketing.

De organisatie vergoed waar mogelijk in overleg een deel van de noodzakelijke kosten.

Afspraken

De gezelschappen houden zich aan de overeengekomen afspraken

De organisatie staat hen met raad en daad bij.

De organisatie zorgt voor goede optreedomstandigheden en een draaiboek.

Overmacht project Nijmegen Klinkt

Het project Nijmegen Klinkt is grotendeels in de open lucht.

Bij slecht weer wordt om 10:00 uur in de ochtend besloten en gecommuniceerd of de optredens doorgaan. Mochten er kosten gemaakt zijn binnen de afspraken, worden die vergoed.

Overmacht algemeen

Deelnemende gezelschappen stellen de organisatie bijtijds op de hoogte wanneer er omstandigheden zijn ontstaan waardoor zij niet deel kunnen nemen.

De organisatie is verantwoordelijk voor publicatie bij veranderde omstandigheden.

De optredens en uitvoeringen

Optredens en uitvoeringen zijn vrij te bezoeken.

In kleinschalige specifieke projecten met een vrijwillige uitgangscollecte.

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het eigen gedrag van optredende gezelschappen en bezoekers.

Januari 2024